Oprava vnějšího pláště kostela

V letošním roce 2019 – v návaznosti na v letech 2016 až 2017 proběhlou opravu zvonice – zahajujeme generální opravu vnějšího pláště kostela a jeho zázemí. Oprava je rozvržena do šesti etap, jejich postupná realizace je odvislá od finančních možností, nejpozději by však měla skončit v roce 2022.

Předmětem oprav je celková oprava vnějšího pláště kostela (lodi a jeho zázemí). Jedná se o práce zednické, štukatérské, klempířské a kamenické. Všechny práce jsou prováděny pod stálým památkovým dohledem, některé z nich přímo v režimu restaurování (náš kostel je národní kulturní památkou).

Důvodem oprav je – vedle logické návaznosti na již proběhlou opravu věže – zjevně neutěšený stav vnějšího pláště kostela a z toho vyplývající smysluplnost jeho opravy (vnější plášť nebyl v takovémto rozsahu opravován ještě nikdy od postavení kostela). Nejde sice o havarijní stav, ale právě o to, aby se náš kostel, respektive některé jeho části do něj postupem času nedostaly.

V zadávacím (výběrovém) řízení, v němž bylo podáno pět nabídek, které splnily zákonná i v řízení stanovená kritéria, byla z těchto pěti vybrána společnost Vlčí stavby s.r.o., která podala nejnižší cenovou nabídku. Celková vysoutěžená cena je 14.850.663 Kč (vč. DPH).

Na opravu žádáme – v příslušných programech – příspěvky od Ministerstva kultury ČR, Magistrátu hlavního města Prahy a Městské části Praha 3. Ač z těchto programů příspěvky dostáváme anebo jsou nám přislíbeny (díky odůvodněnosti našich žádostí), přesto velká část nákladů připadá na samotnou farnost. 

V roce 2019 se budou konat celkem tři etapy v celkové předpokládané ceně 7.190.041 Kč (vč. DPH). Po odečtení příslíbeného grantu od Ministerstva kultury na etapu IV (východní fasáda) ve výši 700.000 Kč a veřejnoprávní smlouvou potvrzených grantů od Městské části Praha 3 na tutéž etapu ve výši 165.000 Kč a Magistrátu hl.m. Prahy na etapu II+III (jižní fasáda) ve výši 2.300.000 Kč (poskytovatelé grantů si totiž mohou vybrat etapy dle svého uvážení navzdory žadatelem deklarovaným prioritám, čímž se stalo, že byla vybrána dvěma poskytovateli etapa IV a jedním poskytovatelem etapy II+III; odmítnutí z naší strany by znamenalo ztrátu příslušné části příspěvků) připadá letos na předpokládaný spolupodíl farnosti částka 4.025.041 Kč. Blíže viz tabulka.

Vedle těchto nákladů budou nutné i některé další („vícepráce“). Vedle případných víceprací, jejichž nutnost se případně ukáže v průběhu oprav, to budou v každém případě náklady na opravy dveří a oken (na práce truhlářské a lakýrnické, částečně v režimu restaurování), které – pro svou specifičnost – nebyly do projektu záměrně zahrnuty. Náklady na tyto práce budou ještě vyčísleny.

Vedle generální opravy vnějšího pláště probíhají letos ještě některé další opravy interiéru věže a mělo by se pokračovat v čištění a drobných opravách postranních oltářů.

Náš kostel je krásný, slouží, proto stojí za to se ho snažit opravovat (což je ostatně i naší zákonnou povinností jako vlastníka národní kulturní památky); především ke slávě Boží a spáse lidí.

Pokud byste se na tomto díle oprav chtěli podílet, budeme Vám vděční za Vaši laskavou finanční pomoc na tento účel. Kdo by tak chtěl učinit, navrhujeme trojí možnost:

  1. anonymním finančním darem do nedělních sbírek na tento účel (povolených Arcibiskupstvím pražským a osvobozených od povinných odvodů do Svépomocného fondu Arcibiskupství pražského), které proběhnou do konce roku o následujících prvních nedělích v měsíci: 6. října, 3. listopadu, 1. prosince 2019; v roce 2020 pak vždy první neděli v měsíci (kromě ledna, července a srpna),
  2. finančním darem v hotovosti (rádi vystavíme potvrzení nebo sepíšeme darovací smlouvu),
  3. finančním darem převodem na účet farnosti 11178349/0800 s použitím variabilního symbolu 2019 (rádi vystavíme potvrzení nebo sepíšeme darovací smlouvu).

Ke dni 6. března 2020 se na tento účel zatím vybrala částka 1.884.233 Kč. Všem dárcům patří dík.

Za Vaše případné dary Vám srdečně děkujeme a modlíme se za Vás.