Oprava vnějšího pláště kostela v roce 2020

V loňském roce 2019 – v návaznosti na v letech 2016 až 2017 proběhlou opravu zvonice – jsme zahájili generální opravu vnějšího pláště kostela a jeho zázemí. Oprava je rozvržena do šesti etap, jejich postupná realizace je odvislá od finančních možností, nejpozději by však měla skončit v roce 2022. Rádi bychom ji však dokončili již ve dvou následujících letech 2020 až 2021.

Předmětem oprav je celková oprava vnějšího pláště kostela (lodi a jeho zázemí). Jedná se o práce zednické, štukatérské, klempířské a kamenické. Všechny práce jsou prováděny pod stálým památkovým dohledem, některé z nich přímo v režimu restaurování (náš kostel je národní kulturní památkou).

Důvodem oprav se stal – vedle logické návaznosti na již proběhlou opravu věže – zjevně neutěšený stav vnějšího pláště kostela a z toho vyplývající smysluplnost jeho opravy (vnější plášť nebyl v takovémto rozsahu opravován ještě nikdy od postavení kostela). Nešlo sice o havarijní stav, ale právě o to, aby se náš kostel, respektive některé jeho části do něj postupem času nedostaly.

V zadávacím (výběrovém) řízení, v němž bylo podáno pět nabídek, které splnily zákonná i v řízení stanovená kritéria, byla z těchto pěti vybrána společnost Vlčí stavby s.r.o., která podala nejnižší cenovou nabídku. Celková vysoutěžená cena je 14.850.663 Kč (vč. DPH).

Na opravu žádáme – v příslušných programech – příspěvky od Ministerstva kultury ČR, Magistrátu hlavního města Prahy a Městské části Praha 3. Ač z těchto programů jsme příspěvky pro rok 2019 dostali a pro nadcházející roky v ně doufáme (díky odůvodněnosti našich žádostí), přesto velká část nákladů připadá na samotnou farnost.

V roce 2019 se opravila jižní a východní fasáda v celkové smluvní ceně 7.279.100 Kč (vč. DPH). Po odečtení grantu od Ministerstva kultury ve výši 700.000 Kč, grantu od Městské části Praha 3 ve výši 165.000 Kč a grantu Magistrátu hl.m. Prahy ve výši 2.300.000 Kč připadla v roce 2019 na spolupodíl farnosti částka 4.114.100 Kč.

K tomu je třeba připočíst vícepráce v rámci prováděných etap, které v roce 2019 přišly na 101.653 Kč (vč. DPH), a dalších celkových 83.000 Kč za restaurování vstupních dveří do zázemí kostela.

Opravy v roce 2019 proběhly zdárně, ke spokojenosti naší i dohlížejících orgánů památkové péče.

V letošním roce 2020 jsme již zahájili další etapu, a to opravu celé severní fasády ve smluvené ceně 4.833.090 Kč (vč. DPH).

Pro rok 2020 nám zatím byla udělena dotace z Dotačního fondu městské části Praha 3 ve výši 100.000 Kč. Od Ministerstva kultury ČR nám byla přidělena dotace ve výši 1.100.000 Kč a od Magistrátu hl. m. Prahy ve výši 2.700.000 Kč. Na spolupodíl farnosti tak připadá 933.090 Kč (vč. DPH), ovšem bez započítání všech (případných) víceprací.

Vedle pokračování v generální opravě vnějšího pláště byly letos konečně dokončeny další opravy interiéru věže v celkové smluvené ceně 533.528 Kč (vč. DPH). Zároveň jsme letos pokračovali v čištění a drobných opravách postranních oltářů v lodi kostela, během března až května jsme takto očistili a drobně opravili oltáře sv. Josefa a sv. Terezie z Lisieux v celkové ceně 106.965 Kč.

Náš kostel je krásný, slouží, a proto stojí za to se jej snažit opravovat (což je ostatně i naší zákonnou povinností jako vlastníka národní kulturní památky). Ke slávě Boží a ke spáse lidí…

Pokud byste se na tomto díle chtěli podílet, budeme Vám vděční za Vaši laskavou finanční pomoc na tento účel. Kdo by tak chtěl učinit, navrhujeme trojí možnost:

  1. anonymním finančním darem do nedělních sbírek na tento účel (povolených Arcibiskupstvím pražským a osvobozených od povinných odvodů do Svépomocného fondu Arcibiskupství pražského), které probíhají v roce 2020 vždy první neděli v měsíci (kromě ledna, července a srpna),
  2. finančním darem v hotovosti (rádi vystavíme potvrzení nebo sepíšeme darovací smlouvu),
  3. finančním darem převodem na účet farnosti 11178349/0800 s použitím variabilního symbolu 2019 (rádi vystavíme potvrzení nebo sepíšeme darovací smlouvu).

K 23. říjnu 2020 se na opravu kostela vybrala částka 2.632.332 Kč. Všem dárcům patří dík.

Za Vaše případné dary Vám srdečně děkujeme a modlíme se za Vás.