English version Slovenska različica
facebook page

Aktuální duchovní péče ve farnosti

V Praze dne 2. února 2021

Milé sestry, milí bratří,

předně Vám opět – spolu s otcem Petrem, jáhnem Milošem a ostatními farními spolupracovníky – přeji a v modlitbách vyprošuji Boží požehnání, zejména pro nynější těžkou dobu stále nekončící a všechny sužující pandemie koronaviru.

Podle platných nařízení vlády stále platí, že účast na bohoslužbách povolena pouze pro tolik osob, aby jejich počet nepřesáhl 10% míst k sezení, což v našem kostele, kde je míst k sezení více než 340, znamená přibližně 35 osob, a musí být zachována ostatní protiepidemická opatření (dvoumetrové rozestupy, zakrytí nosu a úst, dezinfekce rukou, nekonání společného zpěvu apod.).

V našem kostele tedy stále pokračuje „karanténní režim“:

Kostel zůstává, dá-li Bůh, řadu hodin denně otevřen k soukromé modlitbě (před vystavenou nejsvětější svátostí) a k přijímání svátostí (v kostele je po celou dobu otevření přítomen kněz, bude-li sám živ, zdráv a bez karantény).

Mše svaté pro přibližně 35 osob jsou i nadále, dá-li Bůh, denně slouženy, ale v jiných časech než obvykle. Velmi doporučuje se k účasti na nedělní a sváteční mši svaté přihlásit předem, a to osobně knězi přítomnému v kostele, který Vám také sdělí možnosti přihlášení. Pokud někdo přijde na mši svatou bez předchozího přihlášení, je to možné, ale účast mu bude umožněna, jen pokud bude volné místo (přičemž zkušenost ukázala, že na všednodenních bohoslužbách bývá). V každém případě je třeba přicházet včas, protože při naplnění kapacity se kostel se začátkem bohoslužby zavře a již není možné se připojit (ani pro předem přihlášené).

Časy bohoslužeb a otevření kostela najdete na samostatném rozpisu.

Co se týče ostatního farního mimobohoslužebného programu, tak ten se až na výjimky zatím konat bohužel nemůže.

Sledujte, prosíme, náš farní web s aktuálními informacemi.

A vše toto jedině a především: dá-li Bůh a jak dá Bůh…

S přáním Božího požehnání Vám všem

P. Jan Houkal, farář   

 

 

Prosba o finanční podporu farnosti

Milé sestry, milí bratři, vážení přátelé,

je samozřejmě jasné, že v nynější přetěžké době je mnoho jiných a urgentnějších potřeb, především se zajištěním záchrany životů a existenčních potřeb nejpostiženějších, o tom není pochyb, na to, prosím, pamatujme především…

Přesto se na Vás dovolujeme opět obrátit s prosbou o Vaši případnou finanční pomoc farnosti, která pochopitelně také přišla o velkou část svých nejdůležitějších pravidelných příjmů, jež tvoří Vaše dary v nedělních sbírkách. Krom nemalých mandatorních a nemalých provozních nákladů jsou to i různé opravy, které farnost musí financovat.

V letošním roce, dá-li Bůh, bychom předně rádi dokončili generální opravu vnějšího pláště našeho kostela. Máme zažádáno o grantovou pomoc příslušné instituce, zčásti byly dotace již přislíbeny či schváleny, nicméně vždy nemalou část finančních nákladů musí nést farnost sama. Bližší informace o opravách kostela najdete v samostatném článku na našem webu.

Zároveň již probíhají anebo letos chystáme i další drobnější opravy: Pokračování v opravách a čištění kamenických prvků v interiéru kostela (zejm. oltáře sv. Antonína), restaurování poškozených dvířek do presbytáře, oprava silně poškozených vchodových dveří do kostela, oprava sklepní místnosti v zázemí kostela, kterou bude také využívat naše farní charita, atd.

V neposlední řadě to má také ten rozměr, že opravami dáváme i v této těžké době práci řemeslníkům a stavebníkům.

Proto si Vás, pro které je to možné, dovolujeme požádat o případnou pomoc…

Pokud chcete přispět na generální opravu vnějšího pláště kostela, můžete tak učinit:

  • anonymním darem do účelové nedělní sbírky vždy první neděli v měsíci,
  • účelovým darem převodem na farní účet 11178349/0800 s použitím v.s. 2019,
  • účelovým darem v hotovosti.

Pokud chcete přispět na potřeby farnosti bez specifikace, můžete tak učinit:

  • anonymním darem do neúčelových nedělních sbírek (s tím, že z nich se 10% odvádí Arcibiskupství pražskému),
  • darem převodem na farní účet 11178349/0800 bez v.s.,
  • darem v hotovosti.

Rádi Vám vystavíme potvrzení o daru pro daňové účely.

Děkujeme.
S přáním Božího požehnání

P. Jan Houkal, farář   

Aktivity pro děti a mládež

Milé děti, milá mládeži, vážení a milí rodičové,

předně si Vás všechny dovoluji co nejsrdečněji pozdravit a popřát především Boží požehnání.

Co se týče pravidelných aktivit pro děti a mládež, zatím se bohužel stále konat nemohou, přesto již ale chceme zahájit (individuální) přípravu na svátosti. První svaté přijímání by se mělo, dá-li Bůh, konat koncem školního roku a biřmování by mělo proběhnout v sobotu 22. května.

Těšíme se na viděnou.

Více zde »    

Slovo k povzbuzení na sobotu 10. dubna 2021, na Sobotu velikonoční

1. čtení: Sk 4,13-21
Žalm: Ž 118
Evangelium: Mk 16,9-15

Milé sestry, milí bratří,

dovolte dnes, v předposlední den velikonočního oktávu (zítřejší druhou nedělí velikonoční již skončí), dvě krátké a navíc spolu související poznámky k oběma dnešním biblickým čtením.

V prvním pokračujeme v postupné četbě Skutků apoštolů, v četbě novozákonního svědectví o životě prvotní církve a tajemném působení Krista zmrtvýchvstalého v ní. Petr a Jan byli krátce po Letnicích chrámovou stráží zatčeni a následně uvězněni; ne snad proto, že se jejich prostřednictvím stal zázrak uzdravení chromého žebráka, ale především protože otevřeně hlásají Ježíše Krista, původce tohoto zázraku. Velerada apoštolům přísně zakazuje hlásat Ježíše jako Božího Mesiáše, k němuž navíc směřuje celý Starý zákon, Petr s Janem na to odpovídají «Suďte sami, zda je to před Bohem správné, abychom poslouchali více vás než Boha. Je přece nemožné, abychom nemluvili o tom, co jsme viděli a slyšeli».

Jistěže jejich slova můžeme a máme číst nejprve jako krásný projev apoštolské statečnosti, věrnosti vlastnímu svědomí, věrnosti víře v Boha a jeho dobré vůli. Tím vším také reakce apoštolů je. Ale neméně důležité je i odůvodnění jejich statečnosti. Vychází z nemožností nesvědčit o tom, co na vlastní oči viděli a na vlastní uši slyšeli, nemožností popřít samu skutečnost, kterou jim bylo dáno poznat. Aspoň oni sami tak svou neodklonitelnost od víry a hlásání Krista odůvodňují.

Zkušenost se vzkříšeným Kristem, skutečnost, že ho i Petr a Jan opravdu a neklamně potkali, je tak silná, že si ji nemohou nechat někým vzít, nic a nikdo je nemůže odklonit od toho, aby tuto pravdu žili a hlásali.

A právě to je nesmírně důležité svědectví, velké povzbuzení i pro nás. Nejen ke statečnému hlásání víry a především k jejímu žití, k životu podle svědomí osvíceného křesťanskou vírou, ale je to i povzbuzení ve víře samotné. Máme před sebou jasné přesvědčení apoštolů, že Kristus vpravdě z mrtvých vstal, zakládající se na skutečnosti, že ho jako Zmrtvýchvstalého opravdu potkali. I to nám dnešní první čtení připomíná…

V podobném povzbuzujícím duchu dnes můžeme číst i úryvek evangelijní. Otevíráme sepsání podle Marka, nejstarší a nejprůzračnější ze všech čtyř kanonických evangelijních svědectví, konkrétně samotný závěr evangelia (a můžeme zcela nechat stranou, že je některými biblisty považován za dodatek; podstatné je, že je součástí inspirovaného Božího slova). Je to jen několik veršů, ty ale v několika málo větách shrnují události velikonoční neděle a celých následujících čtyřiceti dnů, tedy události, které ostatní evangelisté líčí přeci jen v lečem podrobněji.

    pokračovat ve čtení »

stáhnout pdf

„Povzbuzení na každý den“ z minulých dní

Bohoslužby

Bohoslužby

Mimořádný pořad bohoslužeb v době protiepidemických opatření na naleznete na samostatném letáku.

Více zde »

Farní zprávy

Farní zprávy


Akce týdne

S ohledem na nepříznivou epidemiologickou situaci a vyhlášený 5. stupeň protiepidemického systému PES se zatím – až na výjimky – nekoná pravidelný mimobohoslužebný farní program. Jakmile to bude možné, bude postupně obnoven. Doufáme, že co nejdříve…

 

Více zde »

Liturgický kalendář

Liturgický kalendář


Dnes: 10. dubna 2021

sobota velikonočního oktávu
sv. Michael de Sanctis

Dnešní liturgie:
1. čtení: Sk 4,13-21
Žalm: Zl 118
Evangelium: Mk 16,9-15

Dnešní bohoslužby v kostele:

  • 7:007:30  mše svatá

  • 19:3020:30  mše svatá

Kostel je otevřen k soukromé modlitbě a individuálnímu příjímání svátostí (svaté přijímání, zpověď) ve všedních dnech od 7.30 do 9 hod. a od 17 do 19.15 hod., v neděli od 8.30 do 11 hod. a od 17 do 18.45 hod.


Pravidelné aktivity zde »

Aktuality

Oprava vnějšího pláště kostela v roce 2021

V roce 2019 – v návaznosti na v letech 2016 až 2017 proběhlou opravu zvonice – jsme zahájili generální opravu vnějšího pláště kostela a jeho zázemí. Oprava je rozvržena do šesti etap, jejich postupná realizace je odvislá od finančních možností, nejpozději by však měla skončit v roce 2022. Rádi bychom ji však dokončili již v tomto roce 2021, dá-li Bůh.

V letech 2019-2020 byla opravena jižní, východní a severní fasáda, a také dokončeny opravy interiéru věže. V roce 2021 bychom rádi generální opravu vnějšího pláště našeho kostela dokončili opravou západní fasády (průčelí) včetně restaurování silně poškozených vstupních bran.

Více zde »

Semináře o kontemplativním životě s jáhnem Milošem od 2. února

Semináře o kontemplativním životě začínají 2. února a konají se jednou za čtrnáct dní v úterý od 19.00 hodin online na platformě Zoom.

Srdečně zveme ke společnému tázání a hledání odpovědí. Doprovází jáhen Miloš Hrdý.

Témata a přístupové údaje naleznete na samostaném webu www.kontemplacevkrypte.cz.