English version Slovenska različica
facebook page

Aktuální duchovní péče ve farnosti

V Praze dne 10. ledna 2021

Milé sestry, milí bratří,

předně Vám opět – spolu s otcem Petrem, jáhnem Milošem a ostatními farními spolupracovníky – přeji a v modlitbách vyprošuji Boží požehnání, zejména pro nynější těžkou dobu stále nekončící a všechny sužující pandemie koronaviru.

Jak víme, dle rozhodnutí vlády je nouzový stav prodloužen do 22. ledna 2021 a stále platí 5. stupeň opatření protiepidemického systému PES, kdy je účast na bohoslužbách povolena pouze pro tolik osob, aby jejich počet nepřesáhl 10% míst k sezení, což v našem kostele znamená přibližně 30 osob, a musí být zachována ostatní protiepidemická opatření (dvoumetrové rozestupy, zakrytí nosu a úst, dezinfekce rukou, nekonání společného zpěvu apod.).

V našem kostele tedy stále bude pokračovat „karanténní režim“:

 Kostel zůstává, dá-li Bůh, řadu hodin denně otevřen k soukromé modlitbě (před vystavenou nejsvětější svátostí) a k přijímání svátostí (v kostele je po celou dobu otevření přítomen kněz, bude-li sám živ, zdráv a bez karantény).

Mše svaté pro přibližně 30 osob budou i nadále, dá-li Bůh, denně slouženy, ale v jiných časech než obvykle. Velmi doporučuje se k účasti na mši svaté přihlásit předem (zejména na nedělní a sváteční), a to osobně knězi přítomnému v kostele, který Vám také sdělí možnosti přihlášení. Pokud někdo přijde na mši svatou bez předchozího přihlášení, je to možné, ale účast mu bude umožněna, jen pokud bude volné místo (přičemž na všednodenních bohoslužbách zpravidla bývá). V každém případě je třeba přicházet včas, protože při naplnění kapacity se kostel se začátkem bohoslužby zavře a již není možné se připojit (ani pro předem přihlášené).

Časy bohoslužeb a otevření kostela najdete na samostatném rozpisu.

Co se týče ostatního farního mimobohoslužebného programu, tak ten se až na výjimky konat nebude.

Sledujte, prosíme, náš farní web s aktuálními informacemi.

A vše toto jedině a především: dá-li Bůh a jak dá Bůh…

S přáním Božího požehnání Vám všem

P. Jan Houkal, farář   

Slovo k povzbuzení na úterý 26. ledna 2021, sv. Timoteje a Tita, biskupů

1. čtení: 2Tim 1,1-8
Žalm: Ž 96
Evangelium: Lk 10,1-9

Milé sestry, milí bratří,

po včerejším svátku Obrácení svatého Pavla máme dnes památku dvou z jeho nejvýznamnějších žáků a spolupracovníků, svatých Timoteje a Tita. O obou čteme v Novém zákoně, zejména v Pavlových listech. Oba se stali jeho spolupracovníky, oba ho nějakou dobu doprovázeli na jeho putování. Timotej se pak stal biskupem v Efezu, Titus v Korintu. Oba hlásali evangelium podobně jako svatý Pavel, oběma jim adresoval své krátké novozákonní listy, dva Timoteovi, jeden Titovi, označované jako takzvané pastorální epištoly.

Z Druhého listu Timotejovi je i dnešní první čtení. Je to jeho samotný začátek, který odráží charakteristiku celého následného listu jakožto vpravdě otcovského dopisu. Pavel jej píše z vězení a chce jím Timteje povzbudit v jeho nelehké pastýřské službě, povzbudit ho ve statečném odmítání nepravého evangelia a ve věrnosti Kristu (a přenechejme klidně čistě akademickým debatám biblistů, zda tento list napsal svatý Pavel sám svou vlastní rukou, anebo tak učinil prostřednictvím některého ze svých spolupracovníků).

Všimněme si raději dvou krásných momentů dnešního úryvku:

Prvním z nich je Pavlovo ujištění Timotejovi: «na tebe pořád vzpomínám ve svých modlitbách dnem i nocí». Pavel je již dávno ve vězení v Římě, kvůli Kristu «nosí pouta», zatímco Timotej je biskupem v Efezu, tedy daleko v Malé Asii. Na této zemi se již nikdy neuvidí. Jediným způsobem, jak může Pavel vykonávat i na dálku své duchovní otcovství, je napsat (případně nechat napsat) Timotejovi list a modlit se za něj. A to také činí, jak slyšíme.

A to je krásná inspirace. Nejen pro „duchovní otcovství“, jak je známe z duchovního vedení či duchovního doprovázení (knězem), ale vlastně pro všechny takové vztahy, které nesou nějaký ten „rodičovský“ rozměr: Vztah rodičů či prarodičů k dětem, nějak i vztah učitelů k žákům, starších a (snad) zkušenějších k mladším a méně zkušeným, vztah kmotrů a kmoter ke kmotřencům a kmotřenkám a tak dále. Něco podobného dokonce platí i pro takové vztahy, které tento „patronátní“ rozměr vůbec nenesou, tedy pro všechna naše přátelství, pro úplně všechny naše vzájemné vztahy. Prostě platí, že s druhými máme komunikovat i na dálku, je-li to nějak možné, a modlit se za ně.

V životě nastávají situace, a díky dnešní obvyklé mobilitě možná ještě více než ve starověku, kdy se reálné cesty lidí nějak rozejdou, kdy lidé již nejsou spolu, kdy se již – delší či kratší dobu – nemohou osobně setkávat, a to třeba ani ti nejbližší. Specificky něco takového prožíváme – doufejme, že jen dočasně a že to již snad brzy nějak skončí – i v dnešní nelehké „době koronavirové“.

Nemožnost osobního setkání není dobrá. Povětšinou vztahy vždy nějak ochuzuje a často i poškozuje až ničí. Jen málokdy lze říci, že nemožnost setkání je principielně dobrá, aspoň dlouhodobě ne. Někdy ale prostě nastává. To však neznamená, nemělo by znamenat zánik vztahů, zvlášť když se jedná o odloučení jen dočasná a o vztahy dobré a blízké. Vztah sice na osobním sdílení hodně stojí, nic virtuálního je bezezbytku nemůže nahradit, ale měl by mít sílu vytrvat (aspoň nějakou dobu) i bez možnosti setkání tváří v tvář. Ne nadarmo již Starý zákon říká, že láska je silnější než smrt.

Nejde však jen o to, že dnes máme mnohanásobně sofistikovanější technické možnosti komunikace na dálku, které můžeme využívat, že máme mnohem více možností než jen napsat list či dopis.

    pokračovat ve čtení »

stáhnout pdf

„Povzbuzení na každý den“ z minulých dní

Bohoslužby

Bohoslužby

Mimořádný pořad bohoslužeb v době protiepidemických opatření na naleznete na samostatném letáku.

Více zde »

Farní zprávy

Farní zprávy


Akce týdne

S ohledem na nepříznivou epidemiologickou situaci a vyhlášený 5. stupeň protiepidemického systému PES se zatím – až na výjimky – nekoná pravidelný mimobohoslužebný farní program. Jakmile to bude možné, bude postupně obnoven. Doufáme, že co nejdříve…

 

Více zde »

Liturgický kalendář

Liturgický kalendář


Dnes: 26. ledna 2021

úterý 3. týdne v mezidobí
sv. Timotej (Bohuslav) a Titus

Dnešní liturgie:
1. čtení: Zid 10,1-10
Žalm: Zl 40
Evangelium: Mk 3,31-35

Dnešní bohoslužby v kostele:

  • 7:308:00  zpovídání

  • 8:008:45  mše svatá

  • 17:1518:00  zpovídání

  • 18:0018:45  mše svatá

Kostel je otevřen k soukromé modlitbě a individuálnímu příjímání svátostí (svaté přijímání, zpověď) ve všedních dnech od 7.30 do 9 hod. a od 17 do 19.15 hod., v neděli od 8.30 do 11 hod. a od 17 do 18.45 hod.


Pravidelné aktivity zde »

Aktuality

Semináře o kontemplativním životě s jáhnem Milošem od 2. února

Semináře o kontemplativním životě začínají 2. února a konají se jednou za čtrnáct dní v úterý od 19.00 hodin online na platformě Zoom.

Srdečně zveme ke společnému tázání a hledání odpovědí. Doprovází jáhen Miloš Hrdý.

Témata a přístupové údaje naleznete na samostaném webu www.kontemplacevkrypte.cz.

Více zde »

Oprava vnějšího pláště kostela v roce 2020

V loňském roce 2019 – v návaznosti na v letech 2016 až 2017 proběhlou opravu zvonice – jsme zahájili generální opravu vnějšího pláště kostela a jeho zázemí. Oprava je rozvržena do šesti etap, jejich postupná realizace je odvislá od finančních možností, nejpozději by však měla skončit v roce 2022. Rádi bychom ji však dokončili již v příštím roce 2021, dá-li Bůh.

V letošním roce 2020 jsme pokračovali v další etapě, a to v opravě celé severní fasády ve smluvené ceně 4.833.090 Kč (vč. DPH). Práce byly, Bohu díky, zdárně dokončeny, začátkem letošního roku 2020 byly také dokončeny opravy interiéru věže v celkové smluvené ceně 533.528 Kč.

Více zde »