English version Slovenska različica
facebook page

Duchovní péče ve farnosti od 22. října

V Praze dne 22. října 2020   

Milé sestry, milí bratří,

předně Vám – spolu s otcem Petrem, jáhnem Milošem a ostatními spolupracovníky – přejeme a v modlitbách vyprošujeme Boží požehnání v nynější nelehké situaci…

Jak všichni víme, epidemiologická situace se zhoršuje, ode dneška 22. října platí další výrazná omezení, z čehož vyplývá, že se stále ruší veškerý pravidelný farní program, a to jak bohoslužebný tak i mimobohoslužebný.

Kostel však zůstává, dá-li Bůh, nadále denně otevřen k soukromé modlitbě (před vystavenou Nejsvětější svátostí) s možností individuálně přijmout svaté přijímání a svatou zpověď (či svátost pomazání nemocných), a to:

  • v neděli od 8.30 do 12 hod. a od 17 do 20 hod.
  • od pondělí do soboty od 7.30 do 9 hod. a od 17 do 20 hod.

Ve všech těchto dobách je v kostele k udělování svátostí či k jakékoli další potřebě přítomen kněz (bude-li kněz sám zdráv a neupadne-li do karantény), neboť individuální duchovní péče zůstává i vládními nařízeními povolena.

Objednané mše svaté (intence) budou kněžími odslouženy soukromě.

Sledujte, prosíme náš farní web, kde by měly být vždy aktuální informace.

Prosíme všechny farníky a návštěvníky kostela o vzájemnou ohleduplnost, o dodržování protiepidemických opatření, o trpělivost a pochopení. Konkrétně je třeba v kostele dodržovat patřičné rozestupyneshromažďovat se na jednom místě. Nejde totiž jen o formální dodržení platných vládních nařízení, ale především o to, abychom svým zodpovědným přístupem, který s sebou prostě nese i nutnost uskromnění a omezení se, napomohli všichni v nastalé pandemii, která postihla velkou část světa, aspoň tím, že svým nezodpovědným chováním nepřispějeme k dalšímu šíření nemoci.

Kéž nynější tíživá a skutečně složitá situace nám pomůže k většímu hledání Boha, a to v jeho různých formách přítomnosti mezi námi. Kéž nám pomůže k touze po větší víře, naději a lásce, k lásce, k Bohu a lidem. Modleme se, čtěme Písmo svaté a využijme otevřeného kostela a možnosti přijímání svátostí, eminentní Kristovy přítomností mezi námi, a čerpejme zvlášť z nich Boží milost, nyní tak potřebnou. A nezapomeňme na své blízké, zvlášť na ty, kteří potřebují naši pomoc, a podle svých možností jim zkusme pomoci.

 A to vše jedině: dá-li Bůh a hlavně jak dá Bůh

S přáním Božího požehnání Vám všem

P. Jan Houkal, farář   


Milé sestry, milí bratří,

ač jsme si samozřejmě vědomi jiných, mnohem urgentnějších potřeb v nynější tíživé situaci, přesto si dovolujeme ty z Vás, kteří mohou pomoci, požádat o finanční podporu farnosti formou daru. Nekonáním nedělních sbírek naše farnost totiž přišla o nejzásadnější pravidelný zdroj příjmů, přičemž stále musí platit nemalé nutné provozní výdaje a pokračuje v generální opravě vnějšího pláště kostela.

Číslo našeho účtu je: 11178349/0800.

Pokud chcete přispět na provoz farnosti bez specifikace účelu, nepoužívejte variabilní symbol.
Pokud chcete přispět na probíhající opravu kostela, použijte variabilní symbol: 2019.
Je také možné přispět v hotovosti.

Za Vaše případné dary Vám především děkujeme a rádi Vám (na požádání) vystavíme pro daňové účely doklad o přijetí daru.

P. Jan Houkal, farář   

Slovo k povzbuzení na sobotu 24. října 2020, na památku sv. Antonína Marie Klareta

1. čtení: Ef 4,7-18
Žalm: Ź 122
Evangelium: Lk 13,1-9

Milé sestry, milí bratří,

máme památku dalšího zajímavého svatého, tentokrát světce století devatenáctého, biskupa, misionáře, velkého ctitele Neposkvrněného početí Panny a zakladatele misijní kongregace „klaretinů“, sv. Antonína Marie Klareta. Přesto dnes – podobně jako včera – zaměřme svou pozornost na úryvek evangelijní, protože ten – podobně jako ten včerejší – může promluvit velmi důležitě do naší nynější tíživé situace.

Už na jaře při první vlně pandemie si leckteří křesťané – a dodejme, že ne neoprávněně – kladli otázku, zda to celé také není Božím trestem. Zda celá pandemie nové nemoci covid, která postupně postihuje celý svět, není křesťansky interpretovatelná také jako určitý Boží trest. Obě „jasné“ a o své pravdě přesvědčené a všechny ostatní přesvědčující odpovědi, které už na jaře byly slyšet, někdy dost hlasitě, jsou ovšem z teologického hlediska nepřijatelné: ani že pandemie s jistotou není Božím trestem (navíc s odůvodněním, že Bůh přeci netrestá, ba nemůže trestat, protože je láska), ani že jím s jistotou je (protože Bůh právě takto trestá hříšné pokolení a my hříšní přeci jsme).

Obě takto jisté odpovědi jsou, domnívám se, nesmírně pyšné. Musíme si umět přiznat, že některým věcem, které Bůh dopouští či chce, nemůžeme prostě rozumět a už vůbec ne je vysvětlit (s jistotou druhým), můžeme je jen pokorně přijmout. Bůh přeci může všechno, je všemohoucí. Je nekonečně milosrdný i nekonečně spravedlivý, je krásný i strašný zároveň, jak praví Písmo. Je původcem veškerého dobra a vší krásy světa, stejně  tak jako dopouští zlo působící bolest. I zlo musí Bůh povolat k a bytí, aby bylo, a to – známými slovy svatého Augustina – právě proto, aby i ze zla mohlo vzejít ještě větší dobro. Především aby i skrze ně, skrze zkušenost bolesti tajemně zavolal člověka k sobě zpět.

Zda pandemie je či není Božím trestem, musíme nechat Božímu tajemství. Prostě to (s jistotou) nevíme a ani vědět nemůžeme. Pandemie je prostě zde a bolestně zasahuje celý svět. Ale jedno vědět můžeme a máme. A na to nás právě upozorňuje dnešní evangelium, možná – mimo jiné – odpovídající vlastně na velmi podobnou otázku: byli Galilejci zabití Pilátem větší hříšníci než ostatní?

    pokračovat ve čtení »

stáhnout pdf

„Povzbuzení na každý den“ z minulých dní

Bohoslužby

Bohoslužby

Neděle: od 9, 11, 18 a 20 hod.
Pondělí až sobota: od 8 a 18 hod.
Liturgické slavnosti: od 8, 18 a 20 hod.

Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je vždy ráno půl hodiny a večer tři čtvrtě hodiny před každou mší svatouběhem adorací.

Kostel se otevírá vždy 45 min. před začátkem bohoslužeb, přičemž po zádveří (s průhledem do kostela) je otevřen denně od 9 do 17 hod.

Více zde »

Farní zprávy

Farní zprávy


Akce týdne

 

Vzhledem k nastalé situaci od středy 14. října 2020 odpadá veškerý pravidelný farní program s výjimkou každodenně otevřeného kostela k individální modlitbě s možností individálního přijímání svátosti, zejména svatého přijímání a svaté zpovědi (viz samostatný plakátek), dá-li Bůh…

 

Prosíme katechumeny, kteří měli mít ve čtvrtek setkání, aby se ozvali otci Petrovi a domluvili se na individuální přípravě.

 

Více zde »

Liturgický kalendář

Liturgický kalendář


Dnes: 24. října 2020

  • No items
  • No items


Dnešní liturgie:
1. čtení:
Žalm:
Evangelium:

Dnešní bohoslužby v kostele:

Kostel je otevřen k soukromé modlitbě a individuálnímu příjímání svátostí (svaté přijímání, zpověď) ve všedních dnech od 7.30 do 9 hod. a od 17 do 20 hod., v neděli od 8.30 do 12 hod. a od 17 do 20 hod.Pravidelné aktivity zde »

Aktuality

Aktuální informace k 99denní duchovní obnově „Duc in altum“

99-denní duchovní obnova s jáhnem Milošem

Srdečně zveme na neobvyklou duchovní obnovu „Duc in altum – zajeď na hlubinu“ s jáhnem Milošem, která potrvá celých 99 dní – od 4.10.2020 do 10.1.2021.
Více zde »

Oprava vnějšího pláště kostela v roce 2020

V loňském roce 2019 – v návaznosti na v letech 2016 až 2017 proběhlou opravu zvonice – jsme zahájili generální opravu vnějšího pláště kostela a jeho zázemí. Oprava je rozvržena do šesti etap, jejich postupná realizace je odvislá od finančních možností, nejpozději by však měla skončit v roce 2022. Rádi bychom ji však dokončili již ve dvou následujících letech 2020 až 2021. Více zde »