Opravy v kostele v roce 2024

V Praze dne 3. ledna 2024

Milé sestry, milí bratři, vážení přátelé a dobrodinci našeho kostela,

nejprve přijměte srdečný pozdrav a velké poděkování všem Vám, kteří jakkoli pomáháte našemu kostelu a farnosti.

Dovolte krátkou rekapitulaci nejvýznamnějších oprav, investic a restaurátorských prací, které v našem kostele a jeho zázemí v posledních osmi letech proběhly.

V letech 2016 až 2017 proběhla oprava generálního pláště zvonice v celkové ceně 7.058.704 Kč (včetně DPH).

V roce 2018 dostal náš kostel nový oltář a podestu (od architektů Josefa Pleskota a Norberta Schmidta, kamenické práce provedl Petr Váňa) v celkové výši nákladů 1.999.927 Kč (včetně DPH).

V letech 2019 až 2021 proběhla generální oprava vnějšího pláště kostela v celkové ceně 15.338.559 Kč (včetně DPH).

V roce 2022 jsme opravu kostela dokončili opravou schodiště a podesty v průčelí kostela v celkové ceně 2.972.044 Kč (včetně DPH) a poškozené hydroizolace na jeho severní straně v celkové ceně 639.389 Kč (včetně DPH).

Na opravy kostela jsme každoročně žádali o finanční prostředky také z různých dotačních titulů (Ministerstva kultury, Magistrátu hl. m. Prahy, Městské části Praha 3) a dostávali je, nicméně finanční spoluúčast farnosti jako vlastníka na těchto opravách byla relativně vysoká. Na část prací se dotace ani nežádaly. Oltář byl financován zcela z vlastních zdrojů, respektive z finančních zdrojů farnosti a účelových darů dobrodinců.

Vedle toho proběhla v letech 2016 až 2022 i řada dalších drobnějších oprav, investic a restaurátorských prací. Například v kostele bylo instalováno nové osvětlení, proběhlo čištění a oprava všech mramorových prvků v kostele (oltářů, jejich podest a schodišť), lavice dostaly nové podsedáky, uskutečnilo se restaurování vstupních bran v průčelí a vnitřních dveří do kostela, restaurování oken v besídce či dveří do zázemí kostela, byly vymalovány chodby pod věží a před kryptou či opraveny vnitřní svody ve věži a doopraven její interiér, byla vybudována horní kuchyňka, opravena okna ve věži a žaluzie ve zvonici, v kostele bylo nainstalováno elektronické zabezpečení. Novými prvky byl vybaven také presbytář a kostel dostal nové ozvučení. A řada dalšího. Vedle toho náklady na projekční činnost a stavební (autorský) dozor. Vše dohromady za přibližně 4 miliony Kč (včetně DPH tam, kde byla placena). Jen velmi malá část těchto dalších oprav byla kryta z příslušných dotací.

V roce 2023 proběhla první etapa oprav našich varhan za 223.220 Kč, pořídil se nový varhaní stůl za 135.000 Kč (ještě není zaplacen). Byla zrestaurována okna v sakristii za 187.500 Kč, opravilo se pravé zádveří kostela za 257.675 Kč, proběhlo celkové čištění a oprava podlahy krypty a kamenných prvků schodiště v zázemí kostela celkem za 180.868 Kč. A některé další drobnější opravy a práce. Náklady na projekční činnost a stavební dozor byly v tomto roce 142.750 Kč. Všechny tyto opravy byly financovány z vlastních zdrojů, pouze na rekonstrukci oken byla dotace Městské části Praha 3 ve výši 100.000 Kč. Všechny tyto částky jsou včetně DPH (tam, kde byla placena).

Provozní náklady farnosti za rok 2023 budou vyčísleny v samostatné účetní výsledovce. Její zjednodušená verze bude zveřejněna v březnu 2024.

V roce 2024 se chystáme, dá-li Bůh, na další etapu oprav varhan, restaurování dalších oken v zázemí kostela a opravu schodišť k varhanám. Vymalovat a vybavit novým nábytkem chceme i farní knihovnu a započít s přípravou „plečnikovské studovny“ v podkroví kostela. Také by se měl dokončit projekt celkové úpravy zahrádky za kostelem s tím, že k realizaci bychom měli přistoupit v roce 2025. A další, co bude (případně) potřeba.

Náš kostel je krásný, spolu se svým zázemím slouží, a proto stojí za to se jej snažit opravovat (což je i povinností vlastníka). Ke slávě Boží a ke spáse lidí…

Pokud byste se i nadále chtěli podílet na opravách kostela a provozu farnosti, letos konkrétně na druhé etapě oprav varhan, na restaurování dalších oken v zázemí kostela a na provozu farnosti, které se – jako ostatně všem ostatním – náklady na provoz navyšují, budeme Vám vděční za Vaši laskavou finanční pomoc na tento účel.

Navrhujeme k tomu trojí možnost:

  1. anonymním finančním darem do nedělních sbírek na tento účel, které by měly probíhat v roce 2024 vždy první neděli v měsíci,
  2. finančním darem v hotovosti (rádi vystavíme potvrzení nebo sepíšeme darovací smlouvu),
  3. finančním darem převodem na účet farnosti 11178349/0800 s použitím variabilního symbolu „2024“ (rádi vystavíme potvrzení nebo sepíšeme darovací smlouvu).

Na opravy kostela a jeho zázemí od roku 2019 do roku 2022 účelově vybralo více než 7 milionů Kč. V roce 2023 – na první etapu oprav varhan, restaurování oken v sakristii a provoz farnosti – téměř 1,4 miliónu Kč. Děkujeme.

Za Vaše případné dary Vám srdečně děkujeme a modlíme se za Vás.

 

P. Jan Houkal, farář