English version Slovenska različica
facebook page

Aktuální duchovní péče ve farnosti

Modleme se za mír na Ukrajině jakož i za mír na všech místech světa, kde se válčí anebo válka hrozí, a snažme se pomáhat všem obětem a potřebným.

Bohoslužby

Bohoslužby

Neděle: od 9, 11, 18 a 20 hod.
Pondělí až sobota: od 8 a 18 hod.
Liturgické slavnosti: od 8, 18 a 20 hod.

Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je vždy ráno půl hodiny a večer tři čtvrtě hodiny před každou mší svatouběhem adorací.

Kostel se otevírá vždy 45 min. před začátkem bohoslužeb, přičemž po zádveří (s průhledem do kostela) je otevřen denně od 9 do 17 hod.

Více zde »

Farní zprávy

Farní zprávy


Akce týdne

 

24. 09. – svatováclavská sbírka na církevní školství při všech bohoslužbách 

25. 09. – rozhovory o víře pro mladší mládež od 18.45 h

25. 09. – kontemplace od 19 h

26. 09. – rozhovory o víře pro starší mládež od 19 h

26. 09. – lectio divina od 19 h

26. 09. – modlitby matek od 19 h

27. 09. – setkání pro maminky s dětmi od 9.30 h

27. 09. – teologický klub od 19 h

28. 09. – Slavnost sv. VÁCLAVA – mše svaté od 8, 18 a 20 h 

28. 09. – nekoná se náboženství 

28. 09. – nekoná se společenství starší mládeže  

28. 09. – není úklid kostela  

01. 10. – sbírka na opravu varhan, restaurování oken a provoz farnosti při všech bohoslužbách 

 

Více zde »

Liturgický kalendář

Liturgický kalendář


Dnes: 24. září 2023

25. neděle v mezidobí
sv. Gerard (Jaromír)

Dnešní liturgie:
1. čtení: Iz 55,6-9
Žalm: Zl 145(144)
2. čtení: Flp 1,20c-24.27a
Evangelium: Mt 20,1-16a

Dnešní bohoslužby v kostele:

  • 8:309:00  zpovídání

  • 9:0010:00  mše svatá

  • 10:3011:00  zpovídání

  • 11:0012:00  mše svatá

  • 17:1518:00  zpovídání

  • 18:0019:00  mše svatá

  • 19:1520:00  zpovídání

  • 20:0021:00  mše svatá


Pravidelné aktivity zde »

Aktuality

Slovo k povzbuzení na neděli 24. září 2023, na 25. neděli v mezidobí – A

1. čtení: Iz 55,6-9
Žalm: Ž 145
2. čtení: Flp 1,20c-24.27a
Evangelium: Mt 20,1-16a

Milé sestry, milí bratří,

v dnešním evangelijním úryvku slyšíme další krásné Kristovo podobenství: O dělnících na vinici. Jeho základní poselství je podobné tomu, které jsme minulou neděli mohli zaslechnout v podobenství O dvou služebnících, anebo – snad ještě více – v podobenství O dvou synech, jednom starším a druhém marnotratném. Ve všech třech případech je to Boží dobrota, se kterou se člověk setkává a která ho má měnit ke své podobě, směrem k milosrdenství vůči ostatním lidem. A buď mění, anebo také ne; starší syn a zejména nemilosrdný služebník jsou bohužel příklady toho druhého, podobně dělníci najatí hned ráno.

Každé novozákonní podobenství je obraz a příběh, do nichž máme být vtaženi, máme v nich najít Boha, sebe a druhé, co činit a čeho se vyvarovat. Do příběhů a jejich obrazů se máme pokusit vžít, stát se v duchu jejich aktéry. Proto se u každého podobenství také ptáme, kdo koho a co představuje. Zkusme tak učinit i u podobenství dnešního.

Onen jeden den, kdy hospodář od rána do večera vychází najímat dělníky na svou vinici, můžeme chápat jako obraz celých dějin spásy, anebo jako obraz jednoho lidského života. Hospodář je samotný Bůh anebo Pán Ježíš. Povolání na vinici rozumějme jako pozvání k víře a do společenství věřících. Práci na vinici jako životu z víry a podle ní. Večer je poslední soud, k němuž jednotlivý člověk přijde skrze smrt a který vše ukáže v jasném Božím světle. Denár představuje nebeskou odměnu, blažené patření na Boha, visio beatifica.

Dělníci najatí již brzy ráno jsou tak nejprve židé, ti pravověrní z evangelia, kteří často reptali, že Pán Ježíš přijímá i hříšníky, některými z nich se obklopí a celníka Matouše dokonce přijme za jednoho ze svých apoštolů. Najatí odpoledne anebo večer totiž nejprve představují právě hříšníky, kteří si v očích spravedlivých nezaslouží stejnou odměnu jako oni.

Dělníky pracujícími od rána mohou také být křesťané ze židovství, později povolanými křesťané z pohanství; židokřesťanům bylo přeci Matoušovo evangelium primárně adresováno, a tak v Ježíšových slovech podaných evangelistou se může odrážet i toto napětí.

Anebo – v obecnější četbě – v dělnících od rána můžeme vidět všechny věrné, kteří vytrvají na vinici Páně zvlášť v dobách pronásledování, v odpoledne či večer přišedších pak ty, kteří se obrátí či vrátí až v dobách klidu. Ti první totiž často mají tendenci nepřijímat ty druhé, dívat se na ně skrz prsty, ať už se dobami protivenství a klidu myslí cokoli. V tomto duchu tak podobenství mluví do všech dob a podobných situací, v církvi i mimo ni.     pokračovat ve čtení »

Opravy v kostele v roce 2023

V letech 2016-2022 proběhla generální oprava budovy kostela a jeho zázemí.

V nadcházejícím roce 2023 se chystáme začít postupnou opravu varhan, dále pak pokračovat v restaurování oken v sakristii, v čištění a restaurování mramorových prvků v kryptě a dalších drobnějších opravách.

Za Vaše případně dary a podporu mockrát děkujeme.

Více zde »

Možnosti pomoci Ukrajině prostřednictvím katolické charity

Na finanční i materiální pomoci Ukrajinským lidem v nouzi se můžete podílet také prostřednictvím sbírek Charity ČR a Arcidiecézní charity Praha:

Více zde »

Výstupy z farní synodální skupinky

Farní synodální skupinka se pravidelně scházela od loňského listopadu do února letošního roku pod vedením manželů Stephensových.

Postupně jsme se věnovali osmi z deseti doporučených témat, zde zveřejňujeme výstupy k jednotlivých tématům.

Více zde »