English version Slovenska različica
facebook page

Aktuální duchovní péče ve farnosti

Aktivity pro děti a mládež

Milé děti, milá mládeži, vážení a milí rodičové,

předně si Vás všechny dovoluji co nejsrdečněji pozdravit a popřát především Boží požehnání.

V novém dopise z 2. května naleznete aktuální informace ohledně postupného začátku pondělních Rozhovorů o víře a výuky náboženství, ale také naše plány týkající se prázdninových akcí, včetně přihlášek.

Těšíme se na viděnou.

Více zde »    

Slovo k povzbuzení na neděli 16. května 2021, na 7. neděli velikonoční – B

1. čtení: Sk 1,15-17.20-26
Žalm: Ž 98
2. čtení: 1Jan 4,11-16
Evangelium: Jan 17,11b-19

Milé sestry, milí bratří,

první dnešní čtení je z první kapitoly Skutků. Je to biblické svědectví – s vynecháním tří veršů týkajících se Jidášovy zoufalé sebevraždy – o volbě Jidášova nástupce do sboru dvanácti apoštolů, o volbě apoštola Matěje (zrovna v pátek jsme oslavili jeho svátek a četli tak to samé biblické čtení). Je to událost, která se stala mezi nanebevstoupením Pána Ježíše a Letnicemi, v oněch dnech čekání na «pomoc z výsosti»; proto ji také bohoslužba slova rozevírá před námi právě dnes.

Matěj je nejprve vybrán spolu s Barsabášem ze všech těch, kteří – podobně jako Dvanáct – byli svědky Kristova veřejného působení a jeho zjevení jako Zmrtvýchvstalého. Oba dva tak museli patřit k širšímu okruhu Ježíšových učedníků. Posvátný los padne na Matěje, aby právě on zaujal místo uprázdněné Jidášem. Není to Matěj sám, který by si o něco takového řekl, nýbrž je to sám Pán, který na něj losem ukázal. Apoštol Petr jeho volbu uvidí dokonce předobrazenou ve starozákonním žalmu, který cituje. Matěj svou volbu přijímá, stává se náhradníkem za Jidáše a je přidružen k dvanácti apoštolům.

Přijetím své role náhradníka, toho, kdo zpočátku nebyl vybrán, ale byl k Božímu apoštolskému dílu zavolán až dodatečně, se stal Matěj krásným ztělesněním skutečnosti, že v apoštolské službě nejde primárně o jejího vykonavatele, ale o službu samotnou; o Pána Ježíše působícího skrze ni. Proto nevadí, když je k ní nyní vybrán „jen“ jako náhradník, dodatečně­.

Celá událost – mimo mnoha jiného – je tak výzvou ke zpytování svědomí nejprve pro všechny, kterým – nehodným a slabým – je svěřena Kristova apoštolská služba. Všichni, jichž se to týká, by si s pohledem na Matěje měli připomenout, že nejde primárně o ně, ale nejprve a především o Krista, kterého svou službou, zejména tou svátostnou, zprostředkovávají, mají zprostředkovávat

Něco takového ale neplatí zdaleka jen o kněžské, biskupské či jáhenské službě. Něco podobného platí o jakékoli službě dobra, ke které je člověk vybrán a vylosován; jde primárně o dobro jako takové, jež je vždy nějakou přítomností Boha, Krista. V případě jakéhokoli dobra tak nejde tolik o to, kdo konkrétně příslušné dobro koná, ale daleko více o dobro jako takové.

Proto Matějův příklad by měl oslovit nás všechny, protože my všichni – jako lidé a křesťané – jsme Bohem povolání a vylosováni ke konání dobra. Přijmeme-li toto oslovení za své, máme větší naději, že budeme ochotni dobro s radostí vykonat vždy, i jako náhradníci, i jako záskok, i třeba dodatečně. I bez odezvy, i bez toho, abychom byli při jeho konání viděni a za jeho vykonání chváleni či odměněni; prostě z lásky.

Kéž by se proto nám všem Matěj, svatý náhradník, stal vzorem a patronem. Navíc když etymologie jeho jména je tak hezká; volně (z hebrejštiny) přeloženo znamená totiž něco jako „Dar Boží“. Kéž bychom se nezištným konáním dobra za všech okolností stávali darem Božím pro své okolí, pro svou dobu a částečku světa, do nichž jsme vrženi…

Druhé čtení je z Prvního listu Janova, z listu, který ze všech novozákonních spisů snad nejvýrazněji rozvíjí základní teologická témata jako: Bůh je láska, Syn jakožto Slovo je vyslovením se této lásky, díky němu se i my, kterým byl dán jeho Duch, máme navzájem milovat. A to s odůvodněním: «Boha nikdo nikdy nespatřil. Když se milujeme navzájem, Bůh zůstává v nás a jeho láska je v nás přivedena k dokonalosti».

    pokračovat ve čtení »

stáhnout pdf

„Povzbuzení na každý den“ z minulých dní

Bohoslužby

Bohoslužby

Bohoslužby od pondělí 3.5.2021
Neděle: od 7.30, 9, 11, 18 a 20 hod.
Sobota – s nedělní platností: od 20 hod.
Pondělí až sobota: od 8 a 18 hod.
Liturgické slavnosti: od 8, 18 a 20 hod.

Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je vždy ráno půl hodiny a večer tři čtvrtě hodiny před každou mší svatouběhem adorací.

Kostel se otevírá vždy 45 min. před začátkem bohoslužeb, přičemž po zádveří (s průhledem do kostela) je otevřen denně od 9 do 17 hod.

Více zde »

Farní zprávy

Farní zprávy


Akce týdne

17. 5. – příprava na první svaté přijímání (2. skupina) od 16 h

17. 5. – rozhovory o víře pro mladší mládež od 18.45 h

18. 5. – rozhovory o víře pro starší mládež od 19 h

19. 5. – příprava na biřmování (mládež) od 16 h

20. 5. – příprava na první svaté přijímání (3. skupina) od 16 h

20. 5. – všechna náboženství od 17 h

20. 5. – úklid kostela od 18.45 h

20. 5. – kontemplace od 20 h

21. 5. – setkání biřmovanců od 19.30 h

22. 5. – mše svatá s biřmováním od 18 h

 

Více zde »

Liturgický kalendář

Liturgický kalendář


Dnes: 16. května 2021

7. neděle velikonoční
Svátek sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech

Dnešní liturgie:
1. čtení: Sk 1,15-17.20-26
Žalm: Zl 103(102)
2. čtení: 1Jan 4,11-16
Evangelium: Jan 17,11b-19

Dnešní bohoslužby v kostele:

  • 7:007:30  zpovídání

  • 7:308:30  mše svatá

  • 8:309:00  zpovídání

  • 9:0010:00  mše svatá

  • 10:3011:00  zpovídání

  • 11:0012:00  mše svatá

  • 17:1518:00  zpovídání

  • 18:0019:00  mše svatá

  • 19:1520:00  zpovídání

  • 20:0021:00  mše svatá


Pravidelné aktivity zde »

Aktuality

Exercicie s jáhnem Milošem v klášteře ve Slaném 16. – 20. června

„Kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce“(Mt 6,21)

Zveme všechny zájemce na exercicie, které proběhnou od středy 16. do neděle 20. června v klášteře bosých karmelitánů ve Slaném.

Exercicie nabízí příležitost k usebrání pro ty, kteří chtějí prožít několik dnů v tichu a v meditaci. Kurz slouží jako úvod do křesťanské meditace a kontemplativní modlitby.

Doprovází jáhen Miloš Hrdý.

Bližší informace na samostaném webu www.kontemplacevkrypte.cz.

Slovo k povzbuzení od začátku května každou neděli

Na slova k povzbuzení otce Jana, která jsme Vám během protiepidemických omezení přinášeli každodenně, se můžete těšit i nadále každou neděli. Promluva na nadcházející neděli bude vždy zveřejněna v sobotu večer na úvodní stránce webu, odkud se však po neděli přesune do archivu. Archiv všech kázání naleznete v záložce srdcepane.cz/temata/nedelni-povzbuzeni/povzbuzeni-archiv/.

Více zde »

Oprava vnějšího pláště kostela v roce 2021

V roce 2019 – v návaznosti na v letech 2016 až 2017 proběhlou opravu zvonice – jsme zahájili generální opravu vnějšího pláště kostela a jeho zázemí. Oprava je rozvržena do šesti etap, jejich postupná realizace je odvislá od finančních možností, nejpozději by však měla skončit v roce 2022. Rádi bychom ji však dokončili již v tomto roce 2021, dá-li Bůh.

V letech 2019-2020 byla opravena jižní, východní a severní fasáda, a také dokončeny opravy interiéru věže. V roce 2021 bychom rádi generální opravu vnějšího pláště našeho kostela dokončili opravou západní fasády (průčelí) včetně restaurování silně poškozených vstupních bran.

Více zde »

Kontemplace v kryptě a semináře o kontemplativním životě s jáhnem Milošem

Pravidelné kontemplace v kryptě byly začátkem května opět obnoveny. Prozatím se budeme scházet každý čtvrtek od 20.00.

Semináře o kontemplativním životě se konají jednou za čtrnáct dní v úterý od 19.00 hodin online na platformě Zoom.

Srdečně zveme ke společnému tázání a hledání odpovědí. Doprovází jáhen Miloš Hrdý.

Bližší informace, témata a přístupové údaje k Zoomu naleznete na samostaném webu www.kontemplacevkrypte.cz.