English version Slovenska različica
facebook page

Aktuální duchovní péče ve farnosti

Modleme se za mír na Ukrajině jakož i za mír na všech místech světa, kde se válčí anebo válka hrozí, a snažme se pomáhat všem obětem a potřebným.

Bohoslužby

Bohoslužby

Neděle: od 9, 11, 18 a 20 hod.
Pondělí až sobota: od 8 a 18 hod.
Liturgické slavnosti: od 8, 18 a 20 hod.

Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je vždy ráno půl hodiny a večer tři čtvrtě hodiny před každou mší svatouběhem adorací.

Kostel se otevírá vždy 45 min. před začátkem bohoslužeb, přičemž po zádveří (s průhledem do kostela) je otevřen denně od 9 do 17 hod.

Více zde »

Farní zprávy

Farní zprávy


Akce týdne

 

28. 05. – duchovní obnova pro biřmovance od 10 h

30. 05. – rozhovory o víře pro mladší mládež od 18.45 h

30. 05. – kontemplace v kryptě od 19 h

30. 05. – literatura a duchovní život od 19 h

31. 05. – seminář o duchovním životě od 19 h

31. 05. – modlitby matek od 19 h

31. 05. – lectio divina od 19 h

31. 05. – zkouška sboru od 19 h

31. 05. – rozhovory o víře pro starší mládež od 19 h 

01. 06. – teologický klub od 19 h

02. 06. – náboženství od 17 h

02. 06. – příprava na první svaté přijímání od 18.15 h

02. 06. – úklid kostela od 18.45 h

02. 06. – příprava na biřmování od 19 h

03. 06. – první pátek v měsíci

04. 06. – biřmování při mši svaté od 18 h

05. 06. – Slavnost Seslání Ducha svatého

05. 06. – sbírka na opravy kostela při všech bohoslužbách

Více zde »

Liturgický kalendář

Liturgický kalendář


Dnes: 29. května 2022

7. neděle velikonoční
sv. Maximin

Dnešní liturgie:
1. čtení: Sk 7,55-60
Žalm: Zl 97(96)
2. čtení: Zj 22,12-14.16-17.20
Evangelium: Jan 17,20-26

Dnešní bohoslužby v kostele:

  • 8:309:00  zpovídání

  • 9:0010:00  mše svatá

  • 10:3011:00  zpovídání

  • 11:0012:00  mše svatá

  • 17:1518:00  zpovídání

  • 18:0019:00  mše svatá

  • 19:1520:00  zpovídání

  • 20:0021:00  mše svatá


Pravidelné aktivity zde »

Aktuality

Slovo k povzbuzení na neděli 29. května 2022, na 7. neděli velikonoční – C

1. čtení: Sk 7,55-60
Žalm: Ž 22
2. čtení: Zj 22,12-14.16-17.20
Evangelium: Jan 17,20-26

Milé sestry, milí bratří,

ve čtvrtek jsme oslavili slavnost Nanebevstoupení Páně, za týden budou Letnice, Boží hod svatodušní. Dnešní neděle – sedmá velikonoční – nás tak jakoby přenáší do oněch deseti dnů mezi nanebevstoupením Pána Ježíše a sesláním Ducha svatého, jak o nich čteme v Novém zákoně: Učedníci spolu s Pannou Marií a ostatními ženami čekali v Jeruzalémě na vyzbrojení mocí z výsosti, na Utěšitele, Přímluvce, který se dle Ježíšova slibu má stát silou jeho veškeré tajemné přítomnosti v církvi, křesťanství i srdcích lidí. «Já s vámi jsem po všechny dny až do skonání světa» je Ježíšovo ujištění, které máme vytesané na svatostánku v našem kostele.

My proto v těchto dnech máme také čekat na oslavu Letnic, na každoroční zpřítomnění seslání Ducha svatého. Jsme pozváni se pokusit otevřít své duše, aby i v našem srdci a životě byla Duchem Božím posílena a oživena Kristova přítomnost, aby Kristus i s námi byl, respektive abychom my byli s ním až do skonání našeho vlastního světa. Aby i skrze nás byla umocněna jeho Boží přítomnost ve světě i v církvi.

A jelikož právě církev, společenství nás lidí kolem Pána Ježíše, by se měla stát zvlášť vnímatelným prostředím jeho přítomnosti a jeho působení, na kterém bychom měli mít všichni podíl, slyšíme dnes z evangelia slova z Kristovy Velekněžské modlitby, zachycující jeden z výrazných toho rozměrů: «A slávu, kterou jsi dal mně, dal jsem já jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno: já v nich a ty ve mně. Tak ať i oni jsou v dokonalé jednotě, aby svět poznal, že ty jsi mě posla a žes je miloval, jako jsi miloval mne».

Jednota mezi učedníky, dokonce «dokonalá jednota», o kterou Syn prosí Otce, pro niž se zasvěcuje a která má vyvěrat z vtažení člověka do jednoty Božích osob, být všem lidem vnímatelným odleskem Boží slávy. Při pohledu na jednotu mezi Kristovými učedníky a učednicemi, mají být všichni – uvnitř i mimo církev – povzbuzeni, že Bůh opravdu je, že je dobrý, že je Trojice, že Ježíš je Božím Synem, že je nám stále blízko, že křesťanství je jeho blízkostí a že skutečná láska je opravdu nejvyšší hodnotou.

Z toho důvodu také staří církevní otcové církev nazvali „skutečným tělem Kristovým“, zatímco eucharistii „tajemným“: Na církvi by totiž měla být Boží přítomnost vnímatelná i lidem, kterým ještě nebyl dán dar víry, zatímco v eucharistii a ostatních svátostech je Kristus zakusitelný jen až prostřednictvím víry. „Skutečné“ v případě církve znamenalo „na první pohled vnímatelné“, zatímco „tajemné“ v případě svátostí „vnímatelné jen světlem víry“.

Postupem času, jak známe ze současného používání, došlo ovšem k záměně terminologie, co je pravým a co tajemným Kristovým tělem: Církev se začala nazývat „tajemným tělem Krsitovým“ (corpus Christi mysticum), zatímco eucharistie „pravým“ (corpus Christi verum). Stalo se tak začátkem vrcholného středověku. Důvodem byly teologické spory ohledně vysvětlení přítomnosti Krista v eucharistii pod způsobami chleba a vína. Když se následně prosadilo vysvětlení pomocí konceptu přepodstatnění (transsubstantiatio) a bylo i dogmatizováno, začalo se, aby byla zdůrazněna katolická víra, hovořit o eucharistii jako o „skutečném těle Kristově“. Šlo tedy předně o vyznání a zdůraznění proměněné podstaty eucharistie. Nicméně – s trochou nadsázky viděno – záměna pojmů mohla, a hlavně stále může, také naznačit, že se Kristova přítomnost ve svátostech stala vlastně lidem vnímatelnější a pochopitelnější než v církvi. A to je opravdu na pováženou…

Bohužel tomu tak ale asi je. Mnoho příčin to má, ale jedním z důvodů je určitě i nejednota mezi námi křesťany.     pokračovat ve čtení »

Výtvarné exercicie v klášteře bosých karmelitánů ve Slaném (čtvrtek 26. května večer – neděle 29. května)

Zveme Vás na výtvarné exercicie, kde budeme propojovat duchovní cvičení s výtvarnou činností. Exercicie nabízí příležitost k usebrání pro ty, kteří chtějí prožít několik dnů v tichu. Kurz slouží jako úvod do tiché modlitby a křesťanské meditace. Součástí bude možnost individuálních rozhovorů. Výtvarná činnost bude probíhat především v rozlehlé klášterní zahradě formou plenéru. Nejedná se o výtvarný kurz. Úroveň Vašich dovedností zde nehraje roli.

Bližší informace na samostaném webu www.kontemplacevkrypte.cz.

Přihlášky a dotazy: kontemplacevkrypte@gmail.com

Možnosti pomoci Ukrajině prostřednictvím katolické charity

Na finanční i materiální pomoci Ukrajinským lidem v nouzi se můžete podílet také prostřednictvím sbírek Charity ČR a Arcidiecézní charity Praha:

Více zde »

Výstupy z farní synodální skupinky

Farní synodální skupinka se pravidelně scházela od loňského listopadu do února letošního roku pod vedením manželů Stephensových.

Postupně jsme se věnovali osmi z deseti doporučených témat, zde zveřejňujeme výstupy k jednotlivých tématům.

Více zde »

Plán akcí pro děti a mládež na jaro a léto 2022

Co se týče farních akcí pro děti a mládež, během celého školního roku probíhají pondělní a úterní rozhovory o víře pro mladší a starší mládežnáboženství pro školní děti.
Na jaře nás kromě toho čekají tradiční jarní prázdniny na běžkách, duchovní obnova a (po náležité přípravě) biřmování a první svaté přijímání.
V létě pojedeme na „velkovýpravu“ do Slovinska a letní prázdniny tradičně zakončíme farním táborem pro děti.

Více zde »

Oprava kostela v roce 2022

V roce 2019 – v návaznosti na v letech 2016 až 2017 proběhlou opravu zvonice – jsme zahájili generální opravu vnějšího pláště kostela a jeho zázemí. Oprava byla rozvržena do šesti etap, v roce 2021 se nám ji – s pomocí Boží a díky štědrosti dárců a dotacím – podařilo zdárně dokončit.

V nadcházejícím roce 2022 se chceme pustit do opravy poškozené hydroizolace na severní straně kostela a především do opravy podesty a schodišť v průčelí v celkové odhadnuté ceně asi 4,5 mil. Kč.

Více zde »