Nový oltář

 

Dá-li Bůh, kostel Nejsvětějšího Srdce Páně dostane v průběhu letošního roku nový oltář z dílny architektů Josefa Pleskota a Norberta Schmidta.

O vzniku nápadu na úpravu liturgického prostoru našeho kostela a důvodech výměny současného oltáře pocházejícího od Tomáše Černouška z devadesátých let minulého století za nový a stabilní podrobně hovořil farář P. Jan Houkal při prezentaci návrhu nového oltáře veřejnosti dne 18. ledna 2018, celý text včetně aktuálního stavu rozpracovanosti návrhu k tomuto datu a odpovědí na nejčastější otázky naleznete zde. Odkaz na reportáž Českého rozhlasu ze sochařského ateliéru Petra Váni vysílanou 29. září 2018 naleznete zde.
 
Nový oltář byl navržen renomovanými architekty Josefem Pleskotem a Norbertem Schmidtem. Má podobu stlačené bílé polokoule připomínající kalich či abstrahované srdce na malé bílé podestě a bude umístěn v geometrickém středu půdorysu kostela – stane se tak symbolicky jeho novým srdcem. Netřeba zdůrazňovat, že návrh zachovává všechny prvky pocházející od stavitele Josipa Plečnika včetně původního presbytáře, navíc dokonce znovuodhaluje původní světelné průhledy do krypty pod oltářem, které byly v devadesátých letech při instalaci provizorního oltáře necitlivě překryty dřevěným pódiem.

Podrobné zdůvodnění návrhu architekty Josefem Pleskotem a Norbertem Schmidtem naleznete zde. Věříme, že návrh nového oltáře nejen respektuje ducha Plečnikova přístupu k liturgickému prostoru, nýbrž ho důstojným způsobem i nově dotváří: svým centrálním umístěním, oválným tvarem nacházejícím svůj odraz ve středovém kruhovém svítidle i materiálem z ušlechtilého kamene se oltář vztahuje k hlavním liturgickým prvkům Plečnikova řešení (starý oltář, svatostánek, ambony), zároveň však tvoří nový rovnocenný prvek odpovídající svému výjimečnému postavení během slavení liturgie. Do oltářní menzy bude navíc zapuštěna malá relikvie sv. Markéty Marie Alacoque, francouzské mystičky 17. století, jež stála u zrodu novodobé úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, kterému je náš kostel zasvěcen. Doufáme tak, že nový oltář bude další dlouhá desetiletí a snad i staletí sloužit ke slávě Boží a k spáse naší i generací našich dětí.

Svěcení nového oltáře proběhne v sobotu 24. listopadu 2018 při slavnostní mši od 18 hodin.

Předpokládaná cena nového oltáře spolu s podestou a všemi dalšími náklady bude do 2.000.000 Kč (vč. DPH). Oltář bude financován farností z darů laskavých dárců a z vlastních zdrojů. Kdo by chtěl přispět finančním darem, může tak učinit trojím způsobem:

  1. anonymním finančním darem v hotovosti do účelové kostelní sbírky, která se bude se schválením Arcibiskupství pražského konat vždy první neděli v měsíci březnu, dubnu, listopadu a prosinci 2018
  2. účelově vázaným finančním darem převodem na účet farnosti č.11178349/0800 vedeném u České spořitelny s použitím variabilního symbolu: 2018
  3. účelově vázaným finančním darem v hotovosti
    Při využití možnosti 2 a 3 rádi vystavíme potvrzení o přijetí daru anebo uzavřeme darovací smlouvu.

Budeme vděčni za jakýkoli Váš dar.

Všem dárcům patří velký dík.