Nedělní povzbuzení ...


Slovo k povzbuzení na pátek 22. května 2020…

Po včerejší velké slavnosti Nanebevstoupení Páně máme dnes první všední den svatodušní novény, první den devítidenní přípravy na slavnost Letnic, slavnost Seslání Ducha svatého. V těchto dnech, které liturgicky zpřítomňují „čekání na vyzbrojení mocí z výsosti“, tedy oněch devět novozákonních dnů, kdy apoštolé spolu s Pannou Marií a ženami a dalšími čekali v Jeruzalémě na seslání slíbeného „jiného Přímluvce“ či „Utěšitele“, máme se i my duchovně připravovat na znovuprožití velké události Letnic. V rámci této novény k nám promlouvá i dnešní světice, svatá Rita z Cascie.

pokračovat ve čtení »

Slovo k povzbuzení na čtvrtek 21. května 2020…

A máme slavnost Nanebevstoupení Páně. Slavnost zpřítomňující onu nesmírně důležitou biblickou událost, která se stala čtyřicet dní po Kristově zmrtvýchvstání, čtyřicet dní po Velikonocích a deset dní před Letnicemi roku 30 (či 33), někde poblíž Betánie, vesnice nedaleko Jeruzaléma, kde bydlely Marie a Marta spolu se svým bratrem Lazarem.

pokračovat ve čtení »

Slovo k povzbuzení na středu 20. května 2020…

Pokračujme v pokusech o rozjímání nad prvním čtením. Apoštol Pavel přichází do Athén, aby i zde hlásal evangelium. Nejprve tak činí, jako obvykle, u aténských židů v jejich synagóze. V ní jsou přítomni i někteří pohané mající víru v jediného Boha, mezi nimi i „někteří z filozofů“, nespíš epikurejského a stoického ražení. Právě ti pak vyzvou Pavla, aby šel s nimi a promluvil přímo na Areopagu.

pokračovat ve čtení »

Slovo k povzbuzení na úterý 19. května 2020…

Podobně jako včera zkusme zaměřit svou pozornost opět na první čtení ze Skutků apoštolů. Dnešní úryvek ukazuje, že ale ani ve Filipách nebyla Pavlova misie jednoduchá, že hlásání evangelia se ani zde nedělo bez překážek, nepřijetí, pronásledování a protivenství. Zde – aspoň v našem dnešním úryvku – to však nejsou židé, ale pohané, Římané, kteří se proti apoštolům obrací.

pokračovat ve čtení »

Slovo k povzbuzení na pondělí 18. května 2020…

Zaměřme dnes společně svou pozornost jen na čtení první, na čtení za Skutků apoštolů. Dnešním úryvkem se dostáváme konkrétně do Filip v Makedonii, tehdy římské provincii rozkládající se na severu Řecka (a část na území dnešní Severní Makedonie). Krom židů tam je i Lydie. Podle jména pohanka, podle charakteristiky, že „věřila v jednoho Boha“, jistě už i nějak sympatizující s židovskou monoteistickou vírou. Na základě Pavlova kázání uvěří v Krista a je pokřtěna ona i celá její rodina, celý její dům.

pokračovat ve čtení »

Slovo k povzbuzení na neděli 17. května 2020…

Máme již šestou neděli velikonoční. To znamená, že nadcházející čtvrtek oslavíme slavnost Nanebevstoupení Páně a deset dní na to, ode dneška za dva týdny, slavnost Letnic, seslání Ducha svatého. V každém případě, jak postupuje velikonoční doba, biblická čtení stále více zacilují naši pozornost právě na dar Ducha svatého, na jeho působení, na jeho jedinečnost.

pokračovat ve čtení »

Slovo k povzbuzení na sobotu 16. května 2020…

V souvislosti s Božím slovem, zejména Nového zákona, se oprávněně často připomíná, že biblický text je třeba číst ve dvojím základním smyslu. Jednak jako Bohem inspirované svědectvím událostí, které se skutečně staly (to je ten historický smysl, sensus historicus). A jednak jako Boží slovo pro nás, jako vzor Božího přicházení k nám a prototyp naší vnitřní proměny (to je obsahem duchovního smyslu, sensus spiritualis). Nejinak je tomu u životopisů světců, dnes svatého Jana Nepomuckého, světce neklidné druhé poloviny 14. století.

pokračovat ve čtení »

Slovo k povzbuzení na pátek 15. května 2020…

V prvním čtení dnes stále ještě otevíráme 15. kapitolu Skutků, která nás přenáší někdy do roku 48 či 49. Úryvek je biblickým svědectvím o prvním koncilu v dějinách církve, o takzvaném „Jeruzalémském koncilu“. V evangeliu pokračujeme v četbě dlouhé Ježíšovy řeči na rozloučenou, pronesené bezprostředně po poslední večeři a mytí nohou. Dnes slyšíme obzvlášť krásnou pasáž, přikázání z úst samotného Pána Ježíše: Přikázání, že se máme navzájem milovat dokonce takovou láskou, jakou nás miloval on sám, tím se máme stávat jeho „přáteli“.

pokračovat ve čtení »

Slovo k povzbuzení na středu 13. května 2020…

pokračujeme v biblické četbě na pokračování, pokračujme i v našich pokusech o rozjímání nad nimi. V prvním čtení z 15. kapitoly Skutků se před námi otevírá první část svědectví o jedné z nejzásadnějších událostí z počátků církve: o takzvaném Jeruzalémském koncilu. V dnešním evangelijním úryvku z 15. kapitoly Janova evangelia máme před sebou krásný obraz, příměr o kmeni a ratolestech.

pokračovat ve čtení »