Biřmování

Biřmování v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady(týká se katolických křesťanů starších 14 let) – informace u pana faráře, tel.: 222 727 713 nebo na farnost@srdcepane.cz.

V naší farnosti probíhá společná příprava na biřmování.

Podle staré praxe západní církve nenásleduje u dítěte biřmování hned po křtu jako tomu má být u dospělého křtěnce, nebo jak tomu je u pravoslavných křesťanů, ale je odloženo až do dospívání nebo dospělosti. Biskupské konference mají stanovit nejnižší věk biřmovanců. U nás je to 15 roků. Řádným udělovatelem biřmování je biskup, za určitých okolností může biřmovat i kněz. Biřmován může být člověk, který je pokřtěn v katolické církvi, pravidelně přijímá svátosti smíření a eucharistie, dosáhl zmíněného věku a absolvoval přípravu na přijetí svátosti biřmování. Jen v nebezpečí smrti může být ten, kdo byl pokřtěn a nebyl biřmován, biřmován neprodleně, a to i knězem. Biřmování se obvykle organizuje vždy po několika letech ve farnosti, ve které se s patřičným předstihem také uskuteční příprava. Ta by měla trvat nejlépe několik měsíců, není výjimkou, trvá-li rok. Může a má být velmi důležitým uvedením mladého člověka do plného života víry, který už není závislý na rodičích. Každý rok je také příležitost k přijetí biřmování v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze o slavnosti Seslání Ducha svatého. Vždy a všude se však musí biřmovanec vykázat tzv. biřmovacím lístkem, na kterém jsou uvedena jeho osobní data a jméno biřmovacího patrona – světce, které si k biřmování vybral. Kněz, který měl na starosti přípravu, svým podpisem a farním razítkem na tomto lístku stvrzuje, že adept byl na biřmování řádně připraven.