Browsing "Aktuality"

Setkání s jáhnem Milošem Hrdým 17. června na téma „Hněv, nenávist, násilí a spiritualita“

Kvě 30, 2024   //   by KH   //   Aktuality  //  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Setkání s jáhnem Milošem Hrdým 17. června na téma „Hněv, nenávist, násilí a spiritualita“

Hněváte-li se, nehřešte; zkroťte svůj hněv, než slunce zapadne. Nedávejte místo ďáblu.
(Efezským 4:26)

Srdečně zveme do kostela Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na Vinohradech na setkání navazující na tradici zejména „před-covidových“ seminářů.

Tentokrát se chceme zaměřit na naše prožívání hněvu, vztahu k nenávisti a násilí, samozřejmě především v souvislosti s (naší) spiritualitou. Každý z nás se s těmito pocity, stavy a ději na své cestě potkává a vyrovnává. Ať již jako subjekt nebo objekt, přímo nebo zprostředkovaně. Každý z nás má nějaké zkušenosti s jejich důsledky. A co víc, zdá se, že s proměnnou společenských vztahů, komunikace, globalizací a rostoucí komplexností vnějšího světa se na nás tyto pojmy dobývají stále neodbytněji.
Setkání bude mít formu moderované diskuse, kterou uvedou ti z vás, kteří pro nás zpracovali na zvolené téma příspěvek.

Setkání se uskuteční v zázemí kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na Náměstí Jiřího z Poděbrad, 17. 6. 2024 v 19.00. Použijte zadní bránu do farní zahrady. Zde bude pro neznalé místa připraven před vchodem průvodce v cca 18.50.
Setkání potrvá nejdéle do 20.30. Následně budou moci zájemci absolvovat 20minutovou meditaci v kryptě kostela.

Opravy v kostele v roce 2024

Led 4, 2024   //   by KH   //   Aktuality  //  No Comments

V Praze dne 3. ledna 2024

Milé sestry, milí bratři, vážení přátelé a dobrodinci našeho kostela,

nejprve přijměte srdečný pozdrav a velké poděkování všem Vám, kteří jakkoli pomáháte našemu kostelu a farnosti.

Dovolte krátkou rekapitulaci nejvýznamnějších oprav, investic a restaurátorských prací, které v našem kostele a jeho zázemí v posledních osmi letech proběhly.

V letech 2016 až 2017 proběhla oprava generálního pláště zvonice v celkové ceně 7.058.704 Kč (včetně DPH).

V roce 2018 dostal náš kostel nový oltář a podestu (od architektů Josefa Pleskota a Norberta Schmidta, kamenické práce provedl Petr Váňa) v celkové výši nákladů 1.999.927 Kč (včetně DPH).

V letech 2019 až 2021 proběhla generální oprava vnějšího pláště kostela v celkové ceně 15.338.559 Kč (včetně DPH).

V roce 2022 jsme opravu kostela dokončili opravou schodiště a podesty v průčelí kostela v celkové ceně 2.972.044 Kč (včetně DPH) a poškozené hydroizolace na jeho severní straně v celkové ceně 639.389 Kč (včetně DPH).

Na opravy kostela jsme každoročně žádali o finanční prostředky také z různých dotačních titulů (Ministerstva kultury, Magistrátu hl. m. Prahy, Městské části Praha 3) a dostávali je, nicméně finanční spoluúčast farnosti jako vlastníka na těchto opravách byla relativně vysoká. Na část prací se dotace ani nežádaly. Oltář byl financován zcela z vlastních zdrojů, respektive z finančních zdrojů farnosti a účelových darů dobrodinců.

Vedle toho proběhla v letech 2016 až 2022 i řada dalších drobnějších oprav, investic a restaurátorských prací. Například v kostele bylo instalováno nové osvětlení, proběhlo čištění a oprava všech mramorových prvků v kostele (oltářů, jejich podest a schodišť), lavice dostaly nové podsedáky, uskutečnilo se restaurování vstupních bran v průčelí a vnitřních dveří do kostela, restaurování oken v besídce či dveří do zázemí kostela, byly vymalovány chodby pod věží a před kryptou či opraveny vnitřní svody ve věži a doopraven její interiér, byla vybudována horní kuchyňka, opravena okna ve věži a žaluzie ve zvonici, v kostele bylo nainstalováno elektronické zabezpečení. Novými prvky byl vybaven také presbytář a kostel dostal nové ozvučení. A řada dalšího. Vedle toho náklady na projekční činnost a stavební (autorský) dozor. Vše dohromady za přibližně 4 miliony Kč (včetně DPH tam, kde byla placena). Jen velmi malá část těchto dalších oprav byla kryta z příslušných dotací.

V roce 2023 proběhla první etapa oprav našich varhan za 223.220 Kč, pořídil se nový varhaní stůl za 135.000 Kč (ještě není zaplacen). Byla zrestaurována okna v sakristii za 187.500 Kč, opravilo se pravé zádveří kostela za 257.675 Kč, proběhlo celkové čištění a oprava podlahy krypty a kamenných prvků schodiště v zázemí kostela celkem za 180.868 Kč. A některé další drobnější opravy a práce. Náklady na projekční činnost a stavební dozor byly v tomto roce 142.750 Kč. Všechny tyto opravy byly financovány z vlastních zdrojů, pouze na rekonstrukci oken byla dotace Městské části Praha 3 ve výši 100.000 Kč. Všechny tyto částky jsou včetně DPH (tam, kde byla placena).

Provozní náklady farnosti za rok 2023 budou vyčísleny v samostatné účetní výsledovce. Její zjednodušená verze bude zveřejněna v březnu 2024.

V roce 2024 se chystáme, dá-li Bůh, na další etapu oprav varhan, restaurování dalších oken v zázemí kostela a opravu schodišť k varhanám. Vymalovat a vybavit novým nábytkem chceme i farní knihovnu a započít s přípravou „plečnikovské studovny“ v podkroví kostela. Také by se měl dokončit projekt celkové úpravy zahrádky za kostelem s tím, že k realizaci bychom měli přistoupit v roce 2025. A další, co bude (případně) potřeba.

Náš kostel je krásný, spolu se svým zázemím slouží, a proto stojí za to se jej snažit opravovat (což je i povinností vlastníka). Ke slávě Boží a ke spáse lidí…

Pokud byste se i nadále chtěli podílet na opravách kostela a provozu farnosti, letos konkrétně na druhé etapě oprav varhan, na restaurování dalších oken v zázemí kostela a na provozu farnosti, které se – jako ostatně všem ostatním – náklady na provoz navyšují, budeme Vám vděční za Vaši laskavou finanční pomoc na tento účel.

Navrhujeme k tomu trojí možnost:

  1. anonymním finančním darem do nedělních sbírek na tento účel, které by měly probíhat v roce 2024 vždy první neděli v měsíci,
  2. finančním darem v hotovosti (rádi vystavíme potvrzení nebo sepíšeme darovací smlouvu),
  3. finančním darem převodem na účet farnosti 11178349/0800 s použitím variabilního symbolu „2024“ (rádi vystavíme potvrzení nebo sepíšeme darovací smlouvu).

Na opravy kostela a jeho zázemí od roku 2019 do roku 2022 účelově vybralo více než 7 milionů Kč. V roce 2023 – na první etapu oprav varhan, restaurování oken v sakristii a provoz farnosti – téměř 1,4 miliónu Kč. Děkujeme.

Za Vaše případné dary Vám srdečně děkujeme a modlíme se za Vás.

 

P. Jan Houkal, farář

Možnosti pomoci Ukrajině prostřednictvím katolické charity

Bře 10, 2022   //   by KH   //   Aktuality  //  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Možnosti pomoci Ukrajině prostřednictvím katolické charity

Na finanční i materiální pomoci Ukrajinským lidem v nouzi se můžete podílet také prostřednictvím finančních sbírek Charity ČR a Arcidiecézní charity Praha, Arcidiecézní charita Praha také vyhlašuje sbírku materiální pomoci:

  • Charita Česká republika vyhlásila veřejnou sbírku, která je určena na pomoc přímo na Ukrajině. Poslala již finanční pomoc partnerské Caritas Ukraine. Minulý týden odeslala kamion s humanitární pomocí. Peníze vybrané ve sbírce CHČR jsou určeny výhradně na pomoc na Ukrajině a nemohou se použít na pomoc Ukrajincům u nás.
  • Arcidiecézní charita Praha proto vyhlásila veřejnou finanční sbírku na pomoc Ukrajinským lidem, kteří utíkají před válkou a kteří se ocitají v tíživé situaci na území pražské arcidiecéze. Ubytovali jsme první rodiny a chystáme zázemí pro další, poskytujeme materiální pomoc, asistujeme lidem na pobočkách Ministerstva vnitra, kde je situace velmi náročná vzhledem k velkému počtu migrantů. Chystáme komunitní centrum, kde se budeme věnovat především ukrajinským dětem než nastoupí do škol.
  • Arcidiecézní charita Praha vyhlásila také materiální sbírku. Seznam sběrných míst a věcí, které jsou potřeba, najdete zde: Pomáháme Ukrajincům – Arcidiecézní charita Praha
  • Pro aktuální zprávy sledujte weby www.charita.czwww.praha.charita.cz.