Browsing "Aktuality"

Adventní pastýřské slovo kardinála Dominika Duky

Lis 27, 2021   //   by KH   //   Aktuality  //  No Comments

Sestry a bratři v Kristu,

milí přátelé, především Vy, kteří jste upoutáni na lůžko, anebo v izolaci v důsledku pandemie covidu-19,

můžeme pozorovat, že pokračující epidemie jako by umocňovala negativní reakce vycházející z pozitivního nálezu zmíněné choroby. Mohu Vás oslovit, především Vás nemocné, v duchu solidarity toho, který prošel touto skutečností. Vím, že se ptáte, jak dlouho ještě. Mnozí si kladete otázku, proč nás sužuje tato epidemie, která má nejenom zdravotní, ale i ekonomické, jako i psychologické a psychické důsledky. Cítíme se frustrovaní, chybí nám kreativita, upadáme často do letargie a bezradnosti. Nejistota co přijde, nemožnost nejenom plánovat potřebné úkony a akce, ale jejich neustálé odvolávání a minimalizování nás naplňuje smutkem, někdy i hněvem. Prožíváme Advent, a to je doba příchodu Ježíše Krista. Náš letopočet nás ujišťuje o jeho prvním historickém příchodu mezi nás. Na závěr liturgického mezidobí, ale i na počátku adventu si připomínáme očekávaný druhý slavný příchod Krista Spasitele. Mezi těmito dvěma příchody je také jeho příchod k nám, do hlubin našeho srdce, našeho já, a to je rozhodující i pro tuto dobu.

První etapu této epidemie jsme úspěšné překonali v pozitivní perspektivě solidarity a vzájemného porozumění a můžeme říci i za ukázněného přijímání pokynů zdravotního personálu. Ani teď není třeba rezignovat, ale musíme přijmout výzvu proroka: „Napřimte hlavy!“ Vždyť přece na rozdíl od první etapy máme očkovací vakcíny, máme i léky, chybí nám však důvěra. Uvědomme si, že žádná vakcína a žádný lék, ani zdravotnický personál, ani naši politici či mediální experti nás nemohou uzdravit. Pamatujme, že lékař léčí, jak říká staré přísloví, a Bůh uzdravuje. V nedávné době jsem mohl v jednom článku číst odpověď na otázku ve významné věci: „Věříte v Boha?“ „Nevěřím, ale věřím Bohu, protože vím, že je!“ Ano, potřebujeme víru, důvěru a to jak vůči Bohu, tak vůči odborné a obětavé veřejnosti, která nám chce opravdu pomoci. Není důvodu jí nevěřit, nepřijímejte však všechny zprávy a výzvy, ať je naleznete na internetu či v jiných sdělovacích prostředcích. Plně se stavím za slova RNDr. Jiřího Grygara, CSc., který hovoří o mediálním smetí, které ztratilo oporu v rozumném uvažování. Chtěl bych Vás upozornit na slova výzvy otce arcibiskupa Jana Graubnera, moravského metropolity a předsedy ČBK: „Vím, že téma očkování rozděluje společnosti a nechci přispět k ještě většímu rozkolu. Očkování není samospasitelné, ale jak je vidět z menšího procenta nemocných ve skupině očkovaných, je to nástroj, který pomáhá. Prosím ty, kteří mohou být očkovaní a zatím nejsou, aby se z ohledu na ostatní obyvatele nechali očkovat. Ty, kteří se nechali vystrašit, že se očkováním dopouští nějakého hříchu, ujišťuji, že to mohou udělat s čistým svědomím. Ty, kteří hájí svou svobodu stát na svém názoru, prosím, aby z lásky k druhým dobrovolně obětovali část své svobody pro společné dobro.

Děkuji všem, kteří se snaží o ohleduplnost k druhým nejen vlastním očkováním, ale i dodržováním hygienických předpisů na veřejnosti i v kostele. Není třeba být úzkostliví, ale ukáznění. Mezi tradiční skutky lásky v době adventní zařaďme i vlastní ukázněnost a ohleduplnost k druhým.

Těmito slovy se chci s Vámi rozloučit a popřát požehnaný Advent.

+ Dominik kardinál Duka
arcibiskup metropolita pražský
a primas český

Nechť je čteno v kostelích na první adventní neděli tohoto roku, tj. 28. 11. 2021

Adventní pastýřské slovo 2021 – pdf soubor ke stažení

Adventní exercicie v klášteře bosých karmelitánů ve Slaném (čtvrtek 2. prosince večer – neděle 5. prosince)

Lis 5, 2021   //   by KH   //   Kontemplace v krypte  //  No Comments

Exercicie nabízí příležitost k usebrání pro ty, kteří chtějí prožít několik dnů v tichu. Exercicie slouží jako úvod do kontemplativní modlitby a křesťanské meditace. Duchovní obnova probíhá v mlčení s možností individuálních rozhovorů. Exerciciemi bude provázet jáhen Miloš Hrdý.

Bližší informace na samostaném webu www.kontemplacevkrypte.cz.

Přihlášky a dotazy: kontemplacevkrypte@gmail.com

Čtyřtýdenní adventní duchovní obnova s jáhnem Milošem

Lis 5, 2021   //   by KH   //   Kontemplace v krypte  //  No Comments

„Dejte si pozor, bděte“Marek 13,33

Duchovní obnova, která potrvá po celou dobu adventu (úterý 23. listopadu – úterý 21. prosince), je přípravou na zrození Boha v nás, abychom dosáhli cíle a smyslu života, tedy poznání a sjednocení se s Bohem (Realitou), v lásce k Bohu a k bližnímu.

Inspiraci budeme čerpat z mnišské tradice, z jejího přístupu a technik. Duchovní obnova bude založena na individuálním programu s pravidelnými setkáními jednou týdně (osobně v zázemí kostela nebo na Zoom). Součástí bude i možnost individuálních rozhovorů. Doprovází jáhen Miloš Hrdý.

Bližší informace na samostaném webu www.kontemplacevkrypte.cz.

Oprava vnějšího pláště kostela v roce 2021

Bře 18, 2021   //   by KH   //   Aktuality  //  No Comments

V Praze dne 14. května 2021

Milé sestry, milí bratři, vážení přátelé našeho kostela,

v roce 2019 – v návaznosti na proběhlou opravu zvonice – jsme zahájili generální opravu vnějšího pláště kostela a jeho zázemí. Oprava je rozvržena do šesti etap, rádi bychom ji dokončili již v tomto roce 2021, dá-li Bůh.

Předmětem oprav je celková oprava vnějšího pláště kostela (lodi a jeho zázemí). Jedná se o práce zednické, štukatérské, klempířské a kamenické. Všechny práce jsou prováděny pod stálým památkovým dohledem, některé z nich přímo v režimu restaurování (náš kostel je národní kulturní památkou).

Důvodem oprav se stal – vedle návaznosti na již proběhlou opravu věže – zjevně neutěšený stav vnějšího pláště kostela a z toho vyplývající smysluplnost jeho opravy (vnější plášť nebyl v takovémto rozsahu opravován ještě nikdy od postavení kostela). Nešlo sice o havarijní stav, ale právě o to, aby se náš kostel, respektive některé jeho části do něj postupem času nedostaly.

V zadávacím (výběrovém) řízení, v němž bylo podáno pět nabídek, které splnily zákonná i v řízení stanovená kritéria, byla vybrána společnost Vlčí stavby s.r.o., která podala nejnižší cenovou nabídku. Celková vysoutěžená cena je 14.850.663 Kč (vč. DPH).

Na opravu žádáme – v příslušných programech – příspěvky od Ministerstva kultury ČR, Magistrátu hlavního města Prahy a Městské části Praha 3. Ač z těchto programů dotační prostředky pravidelně dostáváme, přesto velká část nákladů připadá na samotnou farnost.

Opravy zatím probíhají zdárně, ke spokojenosti naší i dohlížejících orgánů památkové péče.

V roce 2019 se opravila jižní a východní fasáda v celkové smluvní ceně 7.279.100 Kč (vč. DPH). Po odečtení grantu od Ministerstva kultury ve výši 700.000 Kč, grantu od Městské části Praha 3 ve výši 165.000 Kč a grantu Magistrátu hl.m. Prahy ve výši 2.300.000 Kč připadla v roce 2019 na spolupodíl farnosti částka 4.114.100 Kč. K tomu je třeba připočíst vícepráce, které v roce 2019 přišly na 101.653 Kč (vč. DPH), a dalších celkových 83.000 Kč za restaurování vstupních dveří do zázemí kostela.

V roce 2020 jsme pokračovali v další etapě, a to v opravě celé severní fasády ve smluvené ceně 4.833.090 Kč (vč. DPH). Pro odečtení dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 ve výši 100.900 Kč, Ministerstva kultury ČR ve výši 1.100.000 Kč a Magistrátu hl. m. Prahy ve výši 2.700.000 Kč byla celková cena, včetně víceprací, 5.026.117 Kč (vč. DPH); spolupodíl farnosti tak činil 1.125.217 Kč (vč. DPH). Vedle pokračování v generální opravě vnějšího pláště byly dokončeny opravy interiéru věže v celkové smluvené ceně 533.528 Kč (vč. DPH). Zároveň jsme pokračovali v čištění a drobných opravách postranních oltářů v lodi kostela v celkové ceně 106.965 Kč.

V roce 2021 bychom rádi, dá-li Bůh, generální opravu vnějšího pláště našeho kostela dokončili, a to opravou západní fasády (průčelí)  ve smluvní ceně 2.738.472 Kč (vč. DPH). Na letošní etapu nám byla udělena dotace 900.000 Kč z Ministerstva kultury ČR, 85.000 od Dotačního fondu městské části Praha 3, a čekáme na konečné podepsání schválení grantu 1.450.000 Kč od Magistrátu hl. m. Prahy.

V souvislosti s opravou průčelí kostela budeme letos opravovat i silně poškozené vstupní brány v předpokládané ceně 487.600 Kč (vč. DPH); tyto opravy bude financovat sama farnost. 

Dále pokračujeme v dalších pracích v kostele a jeho zázemí (tyto opravy jsou financovány taktéž z vlastních zdrojů farnosti): Proběhly další opravy a čištění kamenických prvků v interiéru kostela (zejm. oltáře sv. Antonína) v ceně 71.094 Kč. Opraveny byly poškozené stoličky pro ministranty za 15.000 Kč a opravena byla i poškozená dvířka do presbytáře v ceně 53.000 Kč. Vymalovány byly dvě niky na ochozu kostela v ceně 11.906 Kč (vč. DPH). Zcela se zrekonstruovala místnost po skautech v ceně 141.213 Kč (vč. DPH) a vymaloval se „modrý salonek“ v ceně 11.447 Kč (vč. DPH). 

Náš kostel je krásný, slouží, a proto stojí za to se jej snažit opravovat (což je ostatně i naší zákonnou povinností jako vlastníka národní kulturní památky). Ke slávě Boží a ke spáse lidí…

Pokud byste se na tomto díle chtěli podílet, budeme Vám vděční za Vaši laskavou finanční pomoc na tento účel. Kdo by tak chtěl učinit, navrhujeme trojí možnost:

  1. anonymním finančním darem do nedělních sbírek na tento účel (povolených Arcibiskupstvím pražským a osvobozených od povinných odvodů do Svépomocného fondu Arcibiskupství pražského), které by měly probíhat v roce 2021 vždy první neděli v měsíci,
  2. finančním darem v hotovosti (rádi vystavíme potvrzení nebo sepíšeme darovací smlouvu),
  3. finančním darem převodem na účet farnosti 11178349/0800 s použitím variabilního symbolu 2019 (rádi vystavíme potvrzení nebo sepíšeme darovací smlouvu).

K 26. listopadu 2021 se na opravu kostela vybrala částka 4.820.068 . Všem dárcům patří dík.

Za Vaše případné dary Vám srdečně děkujeme a modlíme se za Vás.